قلب زخمی

چنگ می زند به قلب خفته ام کسی

تابشی به سایه دلم

وزیدن نسیم به گلبرگهای قلب من 

اگر چه سرد ولی دل به آب زدم

ستیغ آفتاب به آرامش برکه ام

 طنین موج به آرامش دلم

صدای چکاوکی در سکوت مرغزار

درخششی چه سرخ

دویدنی چه ناز 

هجوم باید و نبایدها

پا برهنه روی آتشم

/ 5 نظر / 10 بازدید