سیاوش

                                                                                                                /4/           هجوم تیرها را هراسی نیست                                                               

                 وقتی که روئین تن از عشقیم     

                        تمام چشمها اگر شک شوند

                                          سیاوش را از آتش

                                                       هراسی نیست

                                     

      قار قار کلاغها 

                         از یاد میرود

                                     با شکوه

                                              عقاب تیز پرواز

                                                          وقتی که

                                                                      برخیزد.        

/ 0 نظر / 22 بازدید