غریبه ای درون من

   

                                                                                                              /18/ 

خسته از نقاب 

 دلم برای هستیم , خودم

 خودی که شاید هرگزش ندیده ام.....تنگ است

 سخت ها ....سخت نبود و....دورها......دور

  اگر......چنین نگفته بودنم

 غریبه ایست درون من

 بجای من  حرف میزند     خشم می شود     فکر میکند 

 تو.......تویی که خفته در منی 

 نمی شناسمت

 برو.........

/ 39 نظر / 5 بازدید