کبوتر خیال

                                                                                                               /20/

کبوتر خیال من 

           می برد مرا 

                        از این حباب 

                                    از این زمین 

                                                         

 دور می شوم

        نقطه ای در آسمان 

                    گم درون ابرها 

                           سفر به آن سوی زمان 

 

غنچه های روشنی 

           درون من رشد می کنند

                             به یاد می آورم 

                                     آیه های بودنم 

                                                 به یاد می آورم 

                                                                لحظه آغاز   

                                                                             

سبک بال و بی قرار

                   می برد مرا

                         به سرچشمه حیات 

                                    و  آرام می شود

                                           قلب گر گرفته ام

                                                             به خواب می روم

                                                                     تمام هستی ام

                                                                            سکوت میشود

 

کبوتر خیال 

          پر زنان

                 می رسد به عرش

                                 صدا می کند مرا

                                                    ولی من 

                                                                زمینی ام  

                                                                                                                       صدا می کند به زار

                          ولی من زمینی ام

                                                      زمینی ام

                                                                        

/ 27 نظر / 9 بازدید