سوال

چکار باید کرد؟

با آرزوهایی که راهی برا رسیدن بهشون نیست ولی باز خودشون رو تو ذهنت تکرار

میکنن....

با آدمهایی که دور برمونن و ما مجبوریم تحملشون کنیم حضورشون رو,پررویی

هاشون رو.....

چکار باید کرد ؟

با دردهایی که هیچ کس خبر نداره با زخمهایی که پیدا نیست و وجودمون رو آزار

میده

چکار باید کرد؟

وقتی که موندنت مساویه با ذره ذره آب شدنت با مرگ آرزوهات و رفتنت یعنی

شکستن قلبی ...؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 26 نظر / 6 بازدید