# مه
برخاستن از عمق درد دنبال آرزویی محال سر در گم در مه دنبال رشته ای نامریی تراکم دلوابسی یخ می شوم از عبور ماموتهای ذهن اما ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 7 بازدید